Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu "Odwodnienia"

Udostępnione na stronie materiały są przeznaczone wyłącznie dla celów ćwiczeniowych w ramach zajęć z przedmiotu "Odwodnienia" dla studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Większość zamieszczonych na stronie plików, za wyjątkiem plików graficznych (JPG), zapisana jest w formacie PDF 

W RAZIE PROBLEMÓW ZE ŚCIĄGNIĘCIEM MATERIAŁÓW POD FIREFOXEM, PROSZĘ SPRÓBOWAĆ INNEJ PRZEGLĄDARKI, NA PRZYKŁAD  IE lub CHROME

 

Literatura podstawowa i pomocnicza do przedmiotu

 

Zasady projektowania, wymagane parametry

 

Dobór parametrów regulacyjnych odbiornika - objaśnienia, przykład obliczeniowy
  ....................................................................

 

Głębokość drenowania - tabela i zasady określania
  ....................................................................

 

Zasady określania rozstawy drenowania na podstawie składu granulometrycznego gleby 
 ................................... 

 

Zabezpieczanie rurociągów drenarskich przed zamulaniem cząstkami gleby, zażelazianiem, zarastaniem korzeniami roślin i uszkodzeniami mechanicznymi. (4 MB)

 

Zasady rozplanowania sieci drenarskiej na planie sytuacyjno-wysokościowym oraz zalecenia do projektowania .........................

 
Zasady doboru średnic sączków i zbieraczy, norma odpływu jednostkowego 
 ................................... 

 
Powierzchnia odwadniana [ha] przy średnicy rur 5-30 cm i spadkach 1-100‰ - tabele 
 ................................... 

 

 
Zasady nazewnictwa i numeracji rowów, wylotów, działów drenarskich i rurociągów 
 ................................... 

 
Oznaczenia, opisy i kolory stosowane na planie sytuacyjno-wysokościowym 
 ................................... 

 
Wskazówki do projektowania rzędnych dna, głębokości i spadków zbieraczy
 ................................... 

 
Wykonanie profilu podłużnego zbieracza (oznaczenia, opisy i kolory)
 ................................... 

 
Wskazówki do sporządzania opisu technicznego 
 ................................... 

 

Podział gleb na grupy granulometryczne
  ....................................................................

 

Wykaz Polskich Norm  
  ....................................................................

 

 

 

Wzory tabel dla celów ćwiczenia

 

Dane glebowe

 

Obliczenie rozstawy drenowania

 

Zestawienie długości sączków 

 

Zestawienie średnic, długości i głębokości zbieraczy (kalibracja)

 

 

Przykładowe elementy ćwiczenia

 

Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:2000 (1,5 MB)

 

Profil podłużny zbieracza głównego (1,1 MB)

 

Profile podłużne zbieraczy bocznych (1,1 MB)

 

 

Profil podłużny rowu (1,2 MB)